Preverenie majetku osoby

Služba poskytuje komplexný obraz o finančnej situácii a majetkových pomeroch konkrétnej osoby. Je často využívaná v prípadoch obchodných transakcií  alebo v rámci preverovania potenciálnych podvodov a finančných nezrovnalostí.

Preverenie majetku osoby - Detektívna kancelária

Koľko stojí preverenie majetku osoby

Vzhľadom na individuálny charakter každého prípadu je odporúčané vykonať úvodnú konzultáciu, na ktorej sa podrobne preberú všetky aspekty a očakávania. Po tejto konzultácii je možné poskytnúť presnejší cenový odhad.

Bežne môžeme hovoriť o základnej sadzbe, ktorá pokrýva štandardné metódy preverovania, napríklad online databázy, verejné záznamy a jednoduché terénne šetrenie. Táto sadzba sa môže pohybovať od niekoľkých stoviek do niekoľkých tisíc eur, v závislosti od zložitosti prípadu. Ak sa vyžadujú špecializované metódy, napríklad forenzná analýza, použitie špeciálneho softvéru na analýzu finančných transakcií alebo podrobné terénne šetrenie, tieto náklady sa budú počítať samostatne a budú pridané k základnej sadzbe.

Uvedomujeme si, že si každý prípad žiada špecifický prístup a konzultáciu. Z toho dôvodu poskytujeme príležitosť stretnúť sa na osobnej konzultácii s kvalifikovaným odborníkom z našej detektívnej kancelárie. Za túto konzultáciu účtujeme poplatok vo výške 100 EUR.

Možno by vás mohla zaujímať aj služba sledovania mobilného telefónu. Táto metóda ponúka možnosť dohliadať na komunikáciu a pohyb osoby a získavať tak informácie, ktoré by vám inak mohli uniknúť.

Ako postupujeme pri preverovaní?

Pri realizácii tejto služby využívame širokú škálu nástrojov a metód. K tým patrí napríklad analýza verejných registrov, vyhľadávanie informácií v databázach, terénne šetrenie, ako aj využitie profesionálnych finančných analytikov. Cieľom je získať čo najviac relevantných informácií o nehnuteľnostiach, vozidlách, akciách, podieloch v spoločnostiach, bankových účtoch a iných formách majetku.

Dôležitým aspektom tejto služby je aj dodržiavanie právnych a etických noriem. Všetky získané informácie sú predmetom striktnej dôvernosti a využívajú sa výlučne v rámci stanoveného cieľa, a to v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi.

Služba preverenie majetku osoby je teda nástrojom, ktorý vám môže poskytnúť cenné informácie pre váš konkrétny prípad a pomôže vám urobiť informované rozhodnutia.

Aké informácie od vás budeme potrebovať o preverovanej osobe?

Pre efektívne preverovanie majetku je potrebné získať od klienta sériu základných informácií. Tieto informácie umožnia našim súkromným detektívom špecifikovať rozsah preverovania a určiť najvhodnejšie metódy pre získanie požadovaných údajov.

Medzi kľúčové informácie, ktoré budeme potrebovať, patrí:

Úplné meno a priezvisko

Základný identifikačný údaj, ktorý je nevyhnutný pre spustenie preverovania.

Dátum narodenia alebo rodné číslo

Tento údaj zvyšuje presnosť identifikácie a pomáha pri filtrovaní informácií, najmä v prípade bežných mien.

Bydlisko alebo prechodný pobyt

Umožňuje geografické zameranie vyšetrovania a zvyšuje šance na objavenie relevantných majetkových záznamov.

Pracovné zaradenie alebo pozícia

Poskytuje kontext, ktorý môže byť užitočný pri posudzovaní pravdepodobnosti vlastníctva určitých druhov majetku.

Sociálne a obchodné kontakty

Môžu napovedať o spoluvlastníckych vzťahoch, obchodných spojeniach alebo iných formách majetku, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné.

Súdne spory alebo finančné problémy

Takéto informácie môžu byť relevantné pri posudzovaní likvidity alebo spoľahlivosti preverovanej osoby, a môžu tiež napovedať o potenciálnych rizikách.

Špecifické dôvody alebo otázky

Váš konkrétny záujem alebo podozrenie nám umožní zameranie vyšetrovania tak, aby odpovedalo vašim potrebám a očakávaniam.

+ ďalšie relevantné informácie

Čím viac detailných informácií nám poskytnete, tým efektívnejšie a presnejšie bude môcť byť vyšetrovanie. Samozrejme, všetky poskytnuté informácie sú predmetom striktnej profesionálnej dôvernosti a budú využité výhradne v rámci služby.

O našej detektívnej kancelárii

Náš tím nie je tvorený len detektívmi, ale tiež zahŕňa analytikov, expertov na IT, právnikov a iných odborníkov.

Súkromní detektívi - Detektívna kancelária

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov sa zaväzujeme poskytovať služby s vysokým stupňom odbornosti, čestnosti a absolútnej diskrétnosti.