Preverenie obchodného partnera

Preverenie obchodného partnera je kľúčovou službou, ktorou pomáhame podnikateľom a firmám získať podrobné informácie o možných alebo existujúcich obchodných partneroch.

preverenie obchodného partnera - detektívna kancelária

Koľko stojí preverenie obchodného partnera?

Odborná kalkulácia ceny za službu preverenia obchodného partnera závisí od viacerých faktorov. 

  1. Zhromažďovanie informácií: Toto zahŕňa zbieranie všetkých dostupných údajov o obchodnom partnerovi, vrátane verejných alebo neverejných záznamov, finančných správ, obchodných referencií a mnoho iného.
  2. Analyzovanie informácií: Odborníci analyzujú získané informácie, aby určili potenciálne červené vlajky alebo oblasti, ktoré vyžadujú ďalšie skúmanie.
  3. Fyzické sledovanie: V prípade potreby sa môže vykonať fyzické sledovanie obchodného partnera s cieľom získavať informácie, ktoré by inak neboli dostupné.
  4. Inscenácia: Ide o vytvorenie kontrolovaného scenára alebo situácie, ktorý má za cieľ odhaliť, ako obchodný partner reaguje v konkrétnych okolnostiach, ktoré sú nastavené tak, aby odhalili jeho skutočné úmysly alebo hodnoty.

Uvedomujeme si, že si každý prípad žiada špecifický prístup a konzultáciu. Z toho dôvodu poskytujeme príležitosť stretnúť sa na osobnej konzultácii s kvalifikovaným odborníkom z našej detektívnej kancelárie. Za túto konzultáciu účtujeme poplatok vo výške 100 EUR.

Máte obavy, že by vaši zamestnanci na kľúčových pozíciách mohli poskytovať citlivé a strategické firemné informácie konkurenčným firmám? V takýchto prípadoch je nevyhnutné využiť služby zamerané na spravodajskú ochranu.

V krátkosti o službe

Preverenie obchodného partnera predstavuje dôkladnú analýzu a zhodnotenie verifikovateľných údajov o potenciálnom alebo existujúcom obchodnom partnerovi, aby sa zabezpečilo, že je dôveryhodný a spĺňa očakávania spoločnosti. Toto preverenie sa často začína zhromažďovaním informácií z verejných zdrojov, ako sú obchodné registre, finančné správy a verejné databázy. Dôkladná analýza týchto údajov môže odhaliť potenciálne červené vlajky, ako sú nesúladné finančné transakcie, histórie súdnych sporov alebo nejasné obchodné vzťahy.

Okrem týchto základných informácií sa môže vyžadovať aj podrobnejšie skúmanie, vrátane osobných pohovorov s bývalými obchodnými partnermi, zamestnancami alebo inými relevantnými subjektmi. V niektorých prípadoch sa môže použiť aj fyzické sledovanie alebo inscenácia, aby sa testovala lojalita alebo integrita obchodného partnera voči spoločnosti. Toto všetko má za cieľ zabezpečiť, aby spoločnosť mohla vstúpiť do obchodného vzťahu s plnou dôverou, znížiť riziko finančných strát a chrániť svoju povesť na trhu.

Aké informácie od vás budeme potrebovať?

Základné údaje o obchodnom partnerovi

Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, a akékoľvek ďalšie osobné informácie, ktoré máte k dispozícii. 

Jeho obchodné údaje

Názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresa sídla firmy, hlavní zástupcovia firmy, druh obchodnej činnosti, histórie spolupráce a akékoľvek relevantné obchodné zmluvy alebo dohody.

Dôvod preverenia

Aby bolo preverovanie efektívne, je dôležité vedieť, prečo klient chce obchodného partnera preveriť. Máte podozrenia z podvodu, nepoctivých praktík, alebo chcete jednoducho potvrdiť verifikovateľné informácie?

História vzťahov

Aký dlho a v akej forme ste mali s obchodným partnerom vzťahy? Predchádzajúce problémy, spory alebo úspešné transakcie sú dôležité pre pochopenie kontextu.

Informácie o spoločných kontaktoch

Kto sú ľudia alebo organizácie, ktorí vás spojili s daným obchodným partnerom alebo sú s ním nejakým spôsobom spojení?

Dostupné dokumenty

Akékoľvek relevantné dokumenty, ako sú zmluvy, korešpondencia, e-maily, fotografie, alebo iné materiály, ktoré by mohli byť pre nás užitočné.

Predchádzajúce pokusy o preverenie

Ak ste sa už pokúšali obchodného partnera preveriť vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom inej agentúry, je dôležité nás o tom informovať, aby sme sa vyhli duplicitám a mohli využiť už získané informácie.

+ ďalšie relevantné informácie

Poskytnutie týchto informácií môžeme efektívnejšie a presnejšie smerovať preverovanie a poskytnúť vám komplexné a dôkladné výsledky o vašom obchodnom partnerovi.

O našej detektívnej kancelárii

Náš tím nie je tvorený len detektívmi, ale tiež zahŕňa analytikov, expertov na IT, právnikov a iných odborníkov.

Súkromní detektívi - Detektívna kancelária

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov sa zaväzujeme poskytovať služby s vysokým stupňom odbornosti, čestnosti a absolútnej diskrétnosti.